PGB zorg begeleiding

 

PGB-zorg Begeleiding

Ben je zelfredzaam?
PGB aanvragen
O
riëntatieconsult
Verantwoording PGB
Inhoud Begeleiding
Tarief

 

PGB-zorg Begeleiding
Als PGB-houder kun je je Persoonsgebonden Budget besteden aan Begeleiding door Marion Gulpers van Bureau voor Focus Transformatie. Begeleiding in het kader van AWBZ-zorg (dat is zorgverlening die wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) draait om behoud van zelfredzaamheid en is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte, handicap, psychiatrische stoornis of andere beperking. Je komt voor deze zorg in aanmerking als daarmee kan worden voorkomen dat je in een instelling zou moeten verblijven of het gevaar loopt jezelf te verwaarlozen. Marion Gulpers levert vanuit Bureau voor Focus Transformatie goed geregelde hulp passend bij je beperkingen.Ben je zelfredzaam?
Begeleiding in het kader van AWBZ-zorg is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid. Zelfredzaam zijn betekent dat je:


Lukt dat niet in je eentje noch met de de mensen om je heen, dan kun je een beroep doen op de AWBZ door zorg aan te vragen bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Je komt voor vergoeding van zorg in aanmerking als men daar vaststelt dat je matige tot zware beperkingen hebt op één of meer van deze vijf terreinen:


PGB aanvragen
Aanvragen van AWBZ-zorg doe je bij deze overheidsinstelling: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),
www.ciz.nl. De toekenning van de zorg wordt geregeld door het Zorgkantoor in jouw regio, dat zijn bekende zorgverzekeraars die door de overheid zijn belast met de uitvoering van de AWBZ. Zij berekenen de hoogte van de zorguitkering en je eventuele eigen bijdrage.

Als je van CIZ een positieve indicatie krijgt in de vorm van "Begeleiding individueel in uren", en je wilt voor die Begeleiding Marion Gulpers inhuren, kies dan voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) in plaats van Zorg in Natura (ZIN). Zorg in Natura wordt geleverd door zorginstellingen waar Zorgkantoren overeenkomsten mee gesloten hebben, zoals revalidatiecentra. ZIN betekent dat de zorg die jij krijgt door het Zorgkantoor direct aan de instelling wordt betaald. Met een PGB kun je zelf je zorgaanbieder(s) uitkiezen en betalen. Het moet wel zorg zijn zoals bedoeld in de AWBZ, en zoals door CIZ voor jou is geïndiceerd, maar de zorgaanbieder hoeft geen overeenkomst met een Zorgkantoor te hebben. 

Het Zorgkantoor betaalt het bedrag van je PGB aan jou uit. Periodiek moet je aan het Zorgkantoor verantwoorden bij wie en voor hoeveel geld je PGB hebt besteed. Het Zorgkantoor controleert of die zorg binnen het AWBZ-domein valt en voert steekproefsgewijs controles uit op de boekhouding die PGB-houders moeten bijhouden van hun bestedingen. Voorlichting en hulp bij dat traject vind je op de site van Per Saldo:
www.pgb.nl

Oriëntatieconsult Begeleiding
Zodra je PGB-houder bent kun je een afspraak maken voor een oriëntatieconsult Begeleiding: tel. 0655 988 689. Daarin inventariseren we wat je nodig hebt en wat Bureau voor Focustransformatie je kan bieden. In het algemeen is er een wekelijks consult en contact per email en/of telefoon.

Verantwoording PGB-besteding
Zorgkantoren gaan akkoord met verantwoording van PGB-besteding aan Marion Gulpers van Bureau voor Focustransformatie, omdat zij als freelancer Begeleiding in het kader van AWBZ-zorg levert - individueel, op afspraak en direct oproepbaar - zoals omschreven in het wettelijk kader in "Beleidsregels indicatiestelling AWBZ" van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), artikel 6 van het "Besluit zorgaanspraken AWBZ (Bza)" onder activiteiten a, b en c.

Voor sommige zorgaanbieders ben je een heuse werkgever: je neemt de zorgverlener in dienst. Dat kan veel extra administratie met zich meebrengen. Dat is hier niet het geval. Je hoeft als PGB-houder voor Begeleiding door Marion Gulpers geen salarisadministratie te voeren noch belastingaangifte te doen, want Marion is zzp'er (zelfstandig ondernemer zonder personeel) en draagt zelf premies en belasting af. Bij aanvang vul je samen met haar een Zorgovereenkomst in (dat is een standaardformulier), die jullie beiden ondertekenen. Bureau Voor Focus Transformatie krijgt een copie en het origineel bewaar je zelf in je PGB-administratie.

Marion Gulpers is als PGB-zorgaanbieder hanteert de gedragscodes en aanbevelingen van Per Saldo (zie
www.pgb.nl) Dit zijn voor Marion Gulpers vanzelfsprekende normen en illustreren wat je van haar bedrijfsvoering kunt verwachten.Inhoudelijk bestaat Begeleiding geheel of gedeeltelijk uit:

1. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur of het voeren van regie
, gericht op de beperkingen en stoornissen in de sociale redzaamheid, oriëntatiestoornissen, probleemgedrag en psycho-sociale functies. Het betekent dat je hulp krijgt bij:


2. Het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid, gericht op de beperkingen in de sociale redzaamheid en het zich bewegen en verplaatsen. Dat betekent dat je hulp krijgt bij:

3. Het bieden van toezicht houdt bijvoorbeeld in:


4. Oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie en/of het uitvoeren van handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben. Het gaat dan om:

Hierbij moet zijn vastgesteld dat je gemotiveerd en leerbaar bent om te oefenen en trainbaar bent, dat het oefenen programmatisch en doelmatig plaatsvindt, en/of dat mantelzorg in de directe omgeving en/of je gebruikelijke zorger gemotiveerd en leerbaar is om te oefenen en trainbaar is.

Oefenen betekent hier ‘inslijten’ van vaardigheden en/of handelingen, en betreft het aanbrengen van structuur of het voeren van regie. In deze zin betreft het dus het leren toepassen van reeds aangeleerde vaardigheden of gedrag. Oefenen in de zin van Begeleiding kan ook aan de orde zijn indien je beperkingen als een gegeven worden beschouwd, en er op basis van deze beperkingen op zichzelf staande praktische vaardigheden en gedrag worden aangeleerd, die de zelfredzaamheid ten doel hebben, en er geen multidisciplinaire aanpak wordt vereist. Dat kan gelden als je bijvoorbeeld iemand bent met een vertraagde leerbaarheid waarvoor zorg vanuit de eerste lijn vanwege deze vertraagde leerbaarheid geen oplossing biedt. Dit leren van praktische vaardigheden en/of activiteiten en gedrag kan zowel ten goede komen aan jouzelf als aan je directe omgeving.


Tarief
Voor Begeleiding in het kader van AWBZ-zorg op traject basis geldt een uurtarief van € 48,= exclusief telefoon- en reiskosten.

Voor eenmalige begeleiding in het kader van AWBZ-zorg geldt een uurtarief van € 70,= exclusief telefoon- en reiskosten.

 

Mail voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak naar focus@mariongulpers.nl


webdesign lenaluna | CMS cmsimple