Behandelvoorwaarden & Privacy Verklaring

Voor behandeling door Marion Gulpers van True Insight gelden de door de beroepsvereniging BATC ingestelde behandelvoorwaarden:

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut (hierna te noemen BNT) is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, géén resultaatverplichting. Het volgen van een eventueel advies, kan geen garanties voor resultaat geven. Cliënt is altijd welkom om de voortgang in een nieuw consult te bespreken.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BNT te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (korte afspraken minimaal 24 uur van te voren, lange afspraken minimaal 48 uur tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De BNT verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt  in alle fasen van de behandeling.
 • De BNT zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt en t.b.v. de voor het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn maar de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De cliënt geeft hierbij toestemming het dossier administratief bij te houden en de informatie te onderhouden met als doel de cliënt ten dienst te kunnen zijn en de facturering te kunnen uitvoeren. Dit houdt tevens in vastlegging van BSN, adres, geboortedatum, naam zorgverzekeraar en relatienummer zorgverzekeraar.  Cliënt geeft tevens toestemming dat de administratieve dossiergegevens door medewerkers (boekhouder, praktijkondersteuner) mogen worden verwerkt. Deze dienstverleners zullen echter nooit toegang krijgen tot de persoonlijke bijzondere inhoud van het dossier. Ten aanzien van die persoonlijke bijzondere informatie betracht de BNT geheimhouding.
 • De BNT mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De BNT verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De BNT verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BNT is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BNT de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BNT een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BNT in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De BNT zelf kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De BNT zal in een dergelijke situatie tijdens consulten hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt  zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.

Privacy Verklaring True Insight

TOELICHTING PRIVACY DOCUMENT
Dit privacydocument dient ter informatie van de cliënt betreffende de gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. Er wordt tijdens het consult schriftelijk vastgelegd dat u als cliënt kennis heeft van dit document en er mee instemt: dit is een onderdeel van de Behandelovereenkomst.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, op uw verzoek en na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • Wij gaan zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Wij zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  Als uw behandelende therapeut heb ik, behalve uzelf, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om op uw verzoek andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Deels ter formulering van een testresultaat en behandeladvies dat ik u per mail zal toezenden – in de vorm van een Word document en/of een PDF. Mocht u deze mail uitwisseling liever niet willen, dan kunt u mij vragen het behandeladvies geprint mee te geven.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, de administratieve gegevens, wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, gedurende 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de naam van uw zorgverzekeraar en uw relatienummer bij deze zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult